Vid skilsmässa eller separation mellan sambor bör ett bodelningsavtal upprättas!

Vid bodelningen skall egendomen som skall uppdelas dokumenteras och signeras, hur uppdelningen ska ske kan ni bestämma själva, men beroende på om ni är gifta eller sambo har ni olika laglig rätt till viss egendom.

Gifta par kan göra en bodelning vid tre olika situationer:

1. Bodelning efter skilsmässa, där allt giftorättsgods delas lika mella båda parter och vardera make behåller sin enskilda egendom, om sådan föreligger (antingen via äktenskapsförord, villkor i gåvobrev eller villkor genom arv).

2. Bodelning under äktenskapet, där makarna vill flytta runt egendom mellan sig för praktiska syften som att båda ska stå registrerade på fastigheten.

3. Bodelning vid dödsfall, där uppdelningen sker som vid skilsmässa men beroende på situation kan även arv eller prisbasbelopp tillfalla den andre maken.

Bodelningsrätten för makar har ingen angiven utlöpningstid i lag och teoretiskt sätt kan eran ex-make komma tillbaka och begära bodelning åtta år efter att ni separerat om ingen handling upprättats tidigare.

Sambor bodelar antingen vid dödsfall eller separation, här bodelas enbart bostad och bohag införskaffat för gemensamt bruk, om inte ett samboatal säger annat.

Sambors bodelningsrätt upphör efter ett år.

bodelning